Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim

WORD facebook


Zarezerwuj termin egzaminu on-line


Zarezerwuj termin egzaminu on-lineBiuletyn Informacji Publicznej


 

Film - B d widoczny B d bezpieczny

Egzamin praktyczny

Egzamin praktyczny

Część praktyczna egzaminu państwowego polega na:

1. wykonaniu na placu manewrowym zadań określonych:

 • dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 lub B w tabeli nr 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia – zgodnie z techniką kierowania pojazdem i kryteriami określonymi w tabeli nr 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia,

 • dla prawa jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub T w tabeli nr 2 w poz. 1 i 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia oraz w zestawie określonym w tabeli nr 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia – wybranym losowo
  przez system teleinformatyczny ośrodka egzaminowania,

2. wykonaniu w ruchu drogowym zadań egzaminacyjnych:

 • obejmujących co najmniej zadania określone w tabeli nr 7 załącznika nr 2 do rozporządzenia – zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem,

 • w czasie nie krótszym niż określono w tabeli nr 8 załącznika nr 2 do rozporządzenia (w przypadku egzaminu kategorii B1 lub B, egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut, jeżeli zostały wykonane wszystkie wymagane zadania egzaminacyjne, a wynik egzaminu jest pozytywny).

Podczas części praktycznej egzaminu państwowego:

 • na placu manewrowym zadania egzaminacyjne powinny być wykonywane w kolejności określonej w tabeli nr 2 albo 5 załącznika nr 2 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem kategorii AM, A1, A2 lub A, dla których zadania egzaminacyjne określone w tabeli nr 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia przeprowadza się w następującej kolejności: poz. 1, poz. 10, poz. 7, poz. 8, poz. 9, poz. 6,

 • w ruchu drogowym w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A egzaminator ocenia wykonanie zadań egzaminacyjnych z innego pojazdu egzaminacyjnego, jadącego za osobą egzaminowaną, mając zapewnioną możliwość porozumiewania się z nią drogą radiową,

 • egzaminator przekazuje osobie egzaminowanej polecenia dotyczące kierunku jazdy lub wykonania określonego zadania egzaminacyjnego; polecenia te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi na drodze zasadami ruchu drogowego lub stwarzać możliwości zagrożenia jego bezpieczeństwa,

 • w przypadku gdy pojazd egzaminacyjny dla kategorii B1 prawa jazdy nie umożliwia przebywania egzaminatora w pojeździe, egzaminator ocenia wykonanie zadań egzaminacyjnych z innego pojazdu egzaminacyjnego, jadącego za osobą egzaminowaną, mając zapewnioną możliwość porozumiewania się z nią drogą radiową,

 • egzaminator niezwłocznie informuje osobę egzaminowaną o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego; w przypadku dwukrotnego nieprawidłowego wykonania tego samego zadania egzaminacyjnego lub przerwania egzaminu państwowego egzaminator informuje osobę egzaminowaną o negatywnym wyniku części praktycznej egzaminu państwowego,

 • w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E lub T brak umiejętności sprzęgnięcia pojazdu z przyczepą nie pozwala na realizację pozostałych zadań na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym.

Osoba egzaminowana uzyskuje:

1. pozytywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli wszystkie zadania określone dla danej kategorii prawa jazdy wykonała poprawnie,

2. negatywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli:

 • dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,

 • zachodzą okoliczności, o których mowa w tabeli nr 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia,

 • na wniosek osoby egzaminowanej.

Po zakończeniu części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator:

 • szczegółowo omawia z osobą egzaminowaną oraz odpowiednio tłumaczem obecnym na egzaminie wynik części praktycznej egzaminu państwowego, a jeżeli wynik jest negatywny - podaje przyczyny jego uzyskania,

 • przekazuje osobie egzaminowanej wypełniony arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego.


Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia - Dz.U. 2016 poz. 232 - pobierz >>>

Copyright (c) 2009-2019 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim