Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim

WORD facebook


Zarezerwuj termin egzaminu on-line


Zarezerwuj termin egzaminu on-lineBiuletyn Informacji Publicznej


 

Film - B d widoczny B d bezpieczny

Egzamin teoretyczny

Egzamin teoretyczny

Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje sprawdzenie wiedzy w zakresie:

 • zasad i przepisów służących bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej,

 • zagrożeń związanych z ruchem drogowym,

 • obowiązków kierowcy i posiadacza pojazdu,

 • postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych.

Egzamin jest przeprowadzany w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D i T w formie testów jednokrotnego wyboru.

Część teoretyczna egzaminu państwowego polega na wskazaniu przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego prawidłowej odpowiedzi na pytania wybierane losowo w czasie rzeczywistym. Pytania stanowią realizację scenariusza przez zastosowanie odpowiedniej wizualizacji i opisu, zapisanych w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym ośrodka egzaminowania.

Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje:

1. 20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym:

 • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

 • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

 • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego,

2. 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy, w tym:

 • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

 • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

 • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Każde pytanie zawiera jedną prawidłową odpowiedź oraz przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującej wartości:

 • 3 punkty - pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

 • 2 punkty - pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

 • 1 punkt - pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:

 • wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami „TAK” albo „NIE” jednej odpowiedzi - dotyczy pytań, o których mowa pkt. 1; na przeczytanie treści pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund,

 • wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednej odpowiedzi - dotyczy pytań, o których mowa w pkt. 2; na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.

Osoba egzaminowana może poprawiać udzielone odpowiedzi do momentu zatwierdzenia udzielonej odpowiedzi przez przejście do następnego pytania lub do momentu upływu czasu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi. Niewskazanie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi na zadane pytanie i otrzymaniem 0 punktów.

Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74.

Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów.

Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut.

Osoba egzaminowana może przystąpić do części teoretycznej w zakresie więcej niż jednej kategorii prawa jazdy. Czas trwania egzaminu przedłuża się o 25 minut dla każdej kategorii prawa jazdy.

Przed rozpoczęciem części teoretycznej egzaminu państwowego egzaminator potwierdza tożsamość osób egzaminowanych przystępujących do egzaminu oraz zgodność danych osobowych z danymi zawartymi w systemie teleinformatycznym ośrodka egzaminowania. Następnie uruchamia komputerowe urządzenie egzaminacyjne oraz czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu.

Po zakończeniu części teoretycznej egzaminu państwowego egzaminator na życzenie osoby egzaminowanej, przy użyciu systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, dokonuje wydruku wyników w postaci arkusza zawierającego: nazwisko i imię osoby egzaminowanej; numer ewidencyjny i numer PESEL osoby egzaminowanej albo datę urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL; zakres egzaminu państwowego; numery kolejno wyświetlonych osobie egzaminowanej pytań oraz oznaczenia  udzielonych przez nią odpowiedzi; liczbę błędów, oddzielnie dla każdej kategorii prawa jazdy, oraz liczbę punktów uzyskanych za każde pytanie; wynik egzaminu - oddzielnie dla każdej kategorii prawa jazdy, wraz z podaniem sumy uzyskanych punktów. Arkusz, przekazuje się osobie egzaminowanej.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego można przystąpić do części praktycznej egzaminu.


Film poglądowy prezentujący egzamin teoretyczny - odtwórz >>>

Baza pytań egzaminacyjnych - http://mib.gov.pl/2-Jakuzyskacprawojazdy.htm#

Copyright (c) 2009-2019 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim