Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim

WORD facebook


Zarezerwuj termin egzaminu on-line


Zarezerwuj termin egzaminu on-lineBiuletyn Informacji Publicznej


 

Film - B d widoczny B d bezpieczny

Kategorie prawa jazdy

Kategorie prawa jazdy

Kategoria AM uprawnia do kierowania: 

 1. motorowerem,

 2. czterokołowcem lekkim.

 Kategoria A1 uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125cm3, mocy nieprzekraczającej 11kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1kW/kg,

 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15kW,

 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

 Kategoria A2 uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,

 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15kW,

 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

 Kategoria A uprawnia do kierowania:

 • motocyklem,

 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Kategoria B1 uprawnia do kierowania:

 • czterokołowcem,

 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Kategoria B uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,

 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego wyżej oraz z przyczepy lekkiej,

 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg,
  Uwaga: zespołem pojazdów z przyczepą inna niż lekka, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy: „B kod 96”,

 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Kategoria C1 uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t i nieprzekraczającej 7,5t, z wyjątkiem autobusu,

 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa wyżej oraz z przyczepy lekkiej,

 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Kategoria C uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t, z wyjątkiem autobusu,

 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa wyżej oraz z przyczepy lekkiej,

 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Kategoria D1 uprawnia do kierowania:

 • autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8m,

 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa wyżej oraz z przyczepy lekkiej,

 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Kategoria D uprawnia do kierowania:

 • autobusem,

 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym wyżej oraz z przyczepy lekkiej,

 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Kategoria T uprawnia do kierowania:

 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,

 • zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami),

 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Kategorie B+E, C+E lub D+E uprawniają do kierowania: 

 • pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym w zakresie kategorii B+E dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5t.

Kategoria C1+E uprawnia do kierowania:

 • zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii C1 i przyczepy.

Kategoria D1+E uprawnia do kierowania:

 • zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii D1 i przyczepy.

Kategorie B i C1+E, B i D1+E, B i C+E lub B i D+E uprawniają do kierowania:

 • zespołem pojazdów określonym w prawie jazdy kategorii B+E.

Kategorie C+E i D uprawniają do kierowania:

 • zespołem pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D+E.

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:

 • 14 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM,

 • 16 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T,

 • 18 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E,

 • 20 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2,

 • 21 lat - dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A,

 • 21 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1 i D1+E

 • 24 lata - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D i D+E oraz A jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,

 • 10 lat - dla roweru,

 • 17 lat - dla roweru wieloosobowego, roweru lub wózka rowerowego przewożących inną osobę.

Zastrzeżenia do minimalnego wieku:

Wymagany minimalny wiek do kierowania dla żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wynosi:

 • 18 lat - dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kategorii A, C i C+E,

 • 19 lat - dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kategorii D.

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:

 • 18 lat - dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Policji oraz Straży Granicznej, określonymi w prawie jazdy kategorii A,

 • 19 lat - dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej oraz Biura Ochrony Rządu, określonymi w prawie jazdy kategorii C,

 • 21 lat - dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej oraz Biura Ochrony Rządu, określonymi w prawie jazdy kategorii D.

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii:

 • C i C+E wynosi 18 lat,

 • D i D+E wynosi 21 lat.

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną, określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii D i D+E wynosi:

 • 23 lata lub

 • 21 lat, z tym że taka osoba może kierować wyłącznie pojazdami wykonującymi regularne przewozy osób na liniach komunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym na trasie nieprzekraczającej 50km.

Copyright (c) 2009-2019 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim